Zapisy do PTTK, składki

mrz.
17

 
Zapisy do PTTK, składki członkowskie

Przedstawiamy informacje dotyczące wysokości wpisowego i składek członkowskich w PTTK w 2020 roku - za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (na podstawie uchwały nr 139/XIX/2019Zarządu Głównego PTTK w Warszawie z dnia 19 października 2019 r.)
Składki członkowskie

 • dla osób opłacających składkę normalną – 65 zł
 • dla osób opłacających składkę ulgową – 40 zł
  Dotyczy:
  rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 • dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową – 30 zł
  Dotyczy:
  opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.
 • dla członków wspierających PTTK – kwota nie mniejsza niż 300 zł
   

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • Dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • Dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
   

Wpisowe (jednorazowo, dotyczy wyłącznie osób które zapisują się do PTTK)

 • dla osób opłacających składkę normalną – 20 zł
 • dla osób opłacających składkę ulgową – 10 zł
 • dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie – 8 zł
   

Opłata za legitymację PTTK (jednorazowo, dotyczy wyłącznie osób które zapisują się do PTTK)
W roku 2020 będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK – 8 zł. Wydanie duplikatu (np. w sytuacji zagubienia dokumentu) – 6 zł.
 
Składki klubowe
Informacje w tym zakresie można uzyskać we właściwym klubie.
 
Procedura zapisania się do PTTK w Oddziale PTTK Łódź-Polesie (PTTK OŁP)

 1. W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK".
 2. Wypełnienie i przekazanie do sekretariatu PTTK OŁP Deklaracji członkowskiej, zgody na przetwarzanie danych osobowych i jednego zdjęcia kandydata.
 3. Wpłata w sekretariacie PTTK OŁP wpisowego i składki członkowskiej do PTTK OŁP
 4. Przyjęcie kandydata do PTTK.
 5. Przygotowanie w sekretariacie PTTK OŁP legitymacji członkowskiej z odpowiednim znaczkiem potwierdzającym wpłatę i przekazanie legitymacji oraz potwierdzenie odbioru.

W przypadków Klubów, kół prowadzonych działalność poza siedzibą PTTK OŁP dopuszczalne jest, aby przedstawiciel zarządu takiego klubu lub koła pośredniczył w płaceniu wpisowego lub składek między członkami klubu / koła a sekretariatem PTTK OŁP z zastrzeżeniem zachowania wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych (polityką ochrony danych osobowych).

Zarząd Oddziału PTTK OŁP w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie możliwość zbierania dokumentów i wpłat podczas zebrań lub spotkań klubu lub koła z zastrzeżeniem zachowania wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych(polityką ochrony danych osobowych).

Wpisowe i składki.pdf
Deklaracja PTTK.doc
Deklaracja PTTK.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych.doc
Zgoda na przetwarzanie danych .pdf